กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบลไพศาล
 สถานที่สำคัญ
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
 นโยบายผู้บริหาร
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ การทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนพัฒนากำลัง ๓ ปี
 ข้อมูลพื้นฐานของวัดและที่พักสงฆ์ ในเขตพื้นที่ตำบลไพศาล
 การบริหารเงินงบประมาณ
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 การบริหารงาน
 Social Network
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่...องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์...  
พิธีเปิดไพศาลเกมส์ครั้งที่18  (16 พ.ย. 62)
พิธีเปิดไพศาลเกมส์ครั้งที่18 (16 พ.ย. 62)
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562  11 พ.ย.62
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 11 พ.ย.62
 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 อบต.ไพศาลจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวตำบลไพศาล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 อบต.ไพศาลจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวตำบลไพศาล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เมื่อวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 อบต.ไพศาลจัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เมื่อวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 อบต.ไพศาลจัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
 
[ 01-10-2562] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร ...   doc120191101010514.pdf 
[ 29-08-2562]  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ...   doc120190828211958.pdf 
[ 16-08-2562]  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป ...   doc120190816013719.pdf 
[ 02-08-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลา ...   doc120190802013501.pdf 
[ 02-08-2562] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด โครง ...   doc120190802013358.pdf 
 
[ 10-09-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้า ...   doc120190910000235.pdf 
[ 11-03-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ช่ ...   doc120190311020759.pdf 
[ 11-03-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ช่ ...   doc120190311020810.pdf 
[ 06-11-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวนราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้า ...   doc120181106004503.pdf 
[ 06-11-2561]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวนราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ - ...   doc120181106003929.pdf 
 
 
[ 13-01-2563] เรื่อง การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ...   doc120200113014656.jpg doc220200113014656.jpg 
[ 06-01-2563] เรื่อง แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ...   doc120200106003338.jpg 
[ 16-12-2562] เรื่อง ขอรับบริจาคเพื่อจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดบุรีรัมย์   doc120191215211711.jpg 
[ 26-11-2562]  เรื่อง ตารางการแข่งขันฟุตบอลไพศาลเกมส์ครั้งที่18.รอบ 8 ทีมสุดท้าย   doc120191126002805.jpg 
[ 05-11-2562] เรื่อง แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ...   doc120191104212431.jpg 
 
  [ 24-01-2563 ]การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ 
  [ 24-01-2563 ]ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  [ 24-01-2563 ]ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาขยายเวลาการบันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 24-01-2563 ]ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 24-01-2563 ]การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 
  [ 24-01-2563 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562[] 
  [ 23-01-2563 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[]
  [ 20-01-2563 ]การส่งเงินรายได้ค่าใบอนุญาตน้ำบาดาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 20-01-2563 ]การจัดสรรและโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) 
  [ 14-01-2563 ]การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    สอบถามโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด... [ภาธิดา สุวรรณเพชร]   (อ่าน : 14/ ตอบ : 0)
    แนะนำที่เที่ยวหน่อยครับ... [pop]   (อ่าน : 6/ ตอบ : 0)
    ฟินกันให้สุด ๆ กับโปรโมชั่นโบนัสเงินฝากรายวัน... [aaa]   (อ่าน : 1/ ตอบ : 0)
    สมัครสมาชิก Satu88วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย... [nadech]   (อ่าน : 1/ ตอบ : 0)
    ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกม The Dark Knight... [nadech]   (อ่าน : 1/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 ( โทร 0-4466-6313 , โทรสาร 0-4466-6313 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615