• นายชัยยุทธ์ วงศ์สวัสดิ์

  นายชัยยุทธ์ วงศ์สวัสดิ์

  ประธานสภา อบต.ไพาล
  • นางบังอร หาญเชี่ยว

   นางบังอร หาญเชี่ยว

   รองประธานสภา อบต.ไพาล
  • นายโอภาส   ชุมนุมดวง

   นายโอภาส ชุมนุมดวง

   ปลัด อบต.ไพศาล เลขานุการสภาฯ

  • นางพิมสิริ  เสาทอง

   นางพิมสิริ เสาทอง

   สมาชิกสภา อบต.ไพศาล ม.1
  • นายประเสริฐ เจือจันทร์

   นายประเสริฐ เจือจันทร์

   สมาชิกสภา อบต.ไพศาล ม.2
  • นายวิพล  ปัตริยะ

   นายวิพล ปัตริยะ

   สมาชิกสภา อบต.ไพศาล ม.3
  • นายสุคนธ์ สมจิต

   นายสุคนธ์ สมจิต

   สมาชิกสภา อบต.ไพศาล ม.4
  • นายสกล ปะบุญเรือง

   นายสกล ปะบุญเรือง

   สมาชิกสภา อบต.ไพศาล ม.5
  • นางสาวลักษณา โพธิ์เหลา

   นางสาวลักษณา โพธิ์เหลา

   สมาชิกสภา อบต.ไพศาล ม.6
  • นายคำนึง  ปุยะติ

   นายคำนึง ปุยะติ

   สมาชิกสภา อบต.ไพศาล ม.7
  • นางดลยา  ชื่นชมยิ่ง

   นางดลยา ชื่นชมยิ่ง

   สมาชิกสภา อบต.ไพศาล ม.8
  • นายสุชิต  ผูกดี

   นายสุชิต ผูกดี

   สมาชิกสภา อบต.ไพศาล ม.9
  • นางบังอร หาญเชี่ยว

   นางบังอร หาญเชี่ยว

   สมาชิกสภา อบต.ไพศาล ม.10
  • นางนภัสสร การเพียร

   นางนภัสสร การเพียร

   สมาชิกสภา อบต.ไพศาล ม.11
  • นายสำรับ บุญมาก

   นายสำรับ บุญมาก

   สมาชิกสภา อบต.ไพศาล ม.12
  • นายอิทธิกร เพิ่มปัญญา

   นายอิทธิกร เพิ่มปัญญา

   สมาชิกสภา อบต.ไพศาล ม.13
  • นายชัยยุทธ์ วงศ์สวัสดิ์

   นายชัยยุทธ์ วงศ์สวัสดิ์

   สมาชิกสภา อบต.ไพศาล ม.14
  • นายจันทร์ รสหอม

   นายจันทร์ รสหอม

   สมาชิกสภา อบต.ไพศาล ม.15
  • นางอุดม โสเพียร

   นางอุดม โสเพียร

   สมาชิกสภา อบต.ไพศาล ม.16

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต