• นางอนงค์รดี ศรีพรหม

  นางอนงค์รดี ศรีพรหม

  หัวหน้าสำนักปลัด
  • นางสาววิจิตรา สุทาศรี

   นางสาววิจิตรา สุทาศรี

   นักทรัพยากรบุคคล
  • นายวิชาญ สายชุ่มดี

   นายวิชาญ สายชุ่มดี

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นายยุทธนา ถี่กระโทก

   นายยุทธนา ถี่กระโทก

   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ
  • นางสาวบังอร ก้านสนท์

   นางสาวบังอร ก้านสนท์

   เจ้าพนักงานธุรการ
  • นายสุริยา สนใจ

   นายสุริยา สนใจ

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • นางสาวนฤมล จันทร์เต็ม

   นางสาวนฤมล จันทร์เต็ม

   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
  • นายอรรถพล แก้วรัตติกุล

   นายอรรถพล แก้วรัตติกุล

   นิติกรปฏิบัติการ
  • นางสาววรรณา เชิดฉาย

   นางสาววรรณา เชิดฉาย

   เจ้าพนักงานสาธารณสุข

  • นางสาวสุนันทา สมเย็น

   นางสาวสุนันทา สมเย็น

   ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นายปิยะ บุญประสิทธิ์

   นายปิยะ บุญประสิทธิ์

   ผช.เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
  • นายสุรชัย เปียนประโคน

   นายสุรชัย เปียนประโคน

   ผช.เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
  • -

   -

   ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  • นางสาวศิรินภา ศรีพรหม

   นางสาวศิรินภา ศรีพรหม

   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
  • นางสาวกุลญาดา พรมลี

   นางสาวกุลญาดา พรมลี

   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
  • นางสาววรัณญา กองศรี

   นางสาววรัณญา กองศรี

   ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
  • นายธรรม วนเกิด

   นายธรรม วนเกิด

   พนักงานขับรถยนต์
  • นายพันธ์ วงนาค

   นายพันธ์ วงนาค

   พนักงานขับรถยนต์
  • นายชัยวัฒน์ มะลิซ้อน

   นายชัยวัฒน์ มะลิซ้อน

   ภารโรง
  • นางดาวหยาด ชื่นชมยิ่ง

   นางดาวหยาด ชื่นชมยิ่ง

   คนงานทั่วไป
  • นายสมชาย โสเพียร

   นายสมชาย โสเพียร

   คนงานทั่วไป
  • นางสาวละอองดาว ทวีศรี

   นางสาวละอองดาว ทวีศรี

   คนงานทั่วไป
  • นางสาวสร้อยทิพย์ ดีดสี

   นางสาวสร้อยทิพย์ ดีดสี

   คนงานทั่วไป

  Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต