• นางสาวพงษ์นภัสภรณ์ สมนิยามา

  นางสาวพงษ์นภัสภรณ์ สมนิยามา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • นายศิวะนนท์ สุภารมย์

   นายศิวะนนท์ สุภารมย์

   นักวิชาการศึกษา
 

  • นางสาวมณิศรา มณีโชติ

   นางสาวมณิศรา มณีโชติ

   ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพศาล
  • นางสุจิวรรณ เจือจันทร์

   นางสุจิวรรณ เจือจันทร์

   ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง
  • นางสุภาพร เติมงาม

   นางสุภาพร เติมงาม

   ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละลมพนู
  • นางสาวศิราณี โคตรทม

   นางสาวศิราณี โคตรทม

   ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง
  • นางจันทรา ชัยวิเศษ

   นางจันทรา ชัยวิเศษ

   ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะเขือ

  • นายวัชรากร เสาทอง

   นายวัชรากร เสาทอง

   ผช.นักวิชาการศึกษา
  • นางสัมฤทธิ์ ทองมี

   นางสัมฤทธิ์ ทองมี

   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์ฯ บ้านหนองมะเขือ
  • นางคำพอง ปัตริยะ

   นางคำพอง ปัตริยะ

   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์ฯ บ้านหนองมะเขือ
  • นางสาวรุ้งนภา ทองคำสุข

   นางสาวรุ้งนภา ทองคำสุข

   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์ฯ บ้านละลมพนู
  • นางสาวกชามาศ เรียบร้อย

   นางสาวกชามาศ เรียบร้อย

   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์ฯ บ้านละลมพนู
  • นางสาวศศิกาญจน์ วงศ์สวัสดิ์

   นางสาวศศิกาญจน์ วงศ์สวัสดิ์

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์ฯ บ้านหนองแสง
  • นางอารีย์รัตน์ สุดประโคน

   นางอารีย์รัตน์ สุดประโคน

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์ฯ บ้านไพศาล
  • นางสาวนลินรัตน์ แพงงาม

   นางสาวนลินรัตน์ แพงงาม

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์ฯ บ้านไพศาล
  • นางสาวฉัตรปวีย์ แสงจันทร์

   นางสาวฉัตรปวีย์ แสงจันทร์

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์ฯ บ้านหนองยาง
  • นางทัศนีย์ บุตรตะ

   นางทัศนีย์ บุตรตะ

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง
  • นางสาวอรวรรณ เลิศสกุล

   นางสาวอรวรรณ เลิศสกุล

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง
  • นางสาวพิกุุล เชิดรัมย์

   นางสาวพิกุุล เชิดรัมย์

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะเขือ
  • นางจวบ เจือจันทร์

   นางจวบ เจือจันทร์

   คนงานทั่วไป
  • นางรุจี พูนเอก

   นางรุจี พูนเอก

   คนงานทั่วไป

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต