• นายโอภาส   ชุมนุมดวง (0817250068)

  นายโอภาส ชุมนุมดวง (0817250068)

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
  • นายสุวรรณ  ชื่นชมยิ่ง (0971757852)

   นายสุวรรณ ชื่นชมยิ่ง (0971757852)

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล

  • นางอนงค์รดี   ศรีพรหม  (0848296549)

   นางอนงค์รดี ศรีพรหม (0848296549)

   หัวหน้าสำนักปลัด
  • นางสาวพรรณธิญากร  สีทัวนอก  (0973436670)

   นางสาวพรรณธิญากร สีทัวนอก (0973436670)

   ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • นางสาวกัญญา     แสงสี (0981399851)

   นางสาวกัญญา แสงสี (0981399851)

   ผอ.กองสวัสดิการสังคม
  • นางสาวกาญจนา    ชาญอนันต์วงศา  (0812667475)

   นางสาวกาญจนา ชาญอนันต์วงศา (0812667475)

   ผอ.กองคลัง
  • นายธนกร   ยิ่งยงยุทธ (0956188944)

   นายธนกร ยิ่งยงยุทธ (0956188944)

   ผอ.กองช่าง
  • นางสาวกัญญา   แสงสี  (0981399851)

   นางสาวกัญญา แสงสี (0981399851)

   ผอ.กองสวัสดิการสังคม รก.ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form