• นายโอภาส   ชุมนุมดวง

  นายโอภาส ชุมนุมดวง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล (0817250068)
  • นายสุวรรณ  ชื่นชมยิ่ง

   นายสุวรรณ ชื่นชมยิ่ง

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล (0945414657)

  • นางอนงค์รดี   ศรีพรหม

   นางอนงค์รดี ศรีพรหม

   หัวหน้าสำนักปลัด (0848296549)
  • นางสาวพงษ์นภัสภรณ์ สมนิยามา

   นางสาวพงษ์นภัสภรณ์ สมนิยามา

   ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( 0945414657)
  • นางสาวกัญญา     แสงสี

   นางสาวกัญญา แสงสี

   ผอ.กองสวัสดิการสังคม (0981399851)
  • นางสาวกาญจนา    ชาญอนันต์วงศา

   นางสาวกาญจนา ชาญอนันต์วงศา

   ผอ.กองคลัง (0812667475)
  • นางสาวกัญญา   แสงสี

   นางสาวกัญญา แสงสี

   ผอ.กองสวัสดิการสังคม รก.ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร(0981399851)
  • นายสุชาติ เศษมาตร

   นายสุชาติ เศษมาตร

   ผู้อำนวยการกองช่าง 0848320103

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต