วิสัยทัศน์ (Vision)

 “ โครงสร้างพื้นฐานดี มากมีแหล่งน้ำ สืบสานประเพณี คนดีมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลด้วยความพอเพียง ’’

พันธกิจ (Mission)

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และสามารถพึ่งพาตนเองได้
3. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนในท้องถิ่น
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดจากปัญหายาเสพติดและป้องกันโรคติดต่อ รวมถึงการบริการด้านสาธารณสุข ให้คลอบคลุมและทั่วถึง
5. ปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน ในท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต